Keylogger Sherlock

Ninjalogger STD

Ninjalogger PRO

Licencja

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami licencji Keyloggera

Użytkownicy indywidualni

Przy uiszczeniu płatności na podaną na stronie zamówienia kwotę, użytkownik może używać programu na 3 stanowiskach komputerowych (laptopy i stacjonarne). Jeśli chcesz używać programu np. na 6 komputerach musisz zapłacić kwotę 2 x na podaną na stronie zamówienia kwotę. W przypadku uzytkowania niezgodnego z licencją możesz narazić się na sankcje przewidziane przez prawo.Zabrania się używania aplikacji w celu wyłudzania informacji poufnych, takich jak: loginy i hasła do kont bankowych, loginy i hasła do portali społecznościowych, poczty oraz wszelkich innych, które są wpisywane z klawiatury po wprowadzeniu adresu strony.Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie programu niezgodnie z prawem. Jak również za szkody i straty wynikłe z użytkowania tego programu

Klienci biznesowi

Przy uiszczeniu płatności na podaną na stronie zamówienia kwotę, użytkownik może używać programu na 3 stanowiskach komputerowych (laptopy i stacjonarne). Przy większych ilościach ceny negocjowane indywidualnie proszę zajrzeć na zakładkę Oferta, a także o kontak mailowy.W przypadku uzytkowania niezgodnego z licencją możesz narazić się na sankcje przewidziane przez prawo.Pamiętaj, że wykorzystując program do monitoringu pracowników musisz ich o tym poinformować.Zabrania się używania aplikacji w celu wyłudzania informacji poufnych, takich jak: loginy i hasła do kont bankowych, loginy i hasła do portali społecznościowych, poczty oraz wszelkich innych, które są wpisywane z klawiatury po wprowadzeniu adresu strony.Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie programu niezgodnie z prawem. Jak również za szkody i straty wynikłe z użytkowania tego programu

Pamiętaj !!!

W przypadku uzytkowania niezgodnego z prawem oraz licencją użytkowania możesz narażasz się na sankcje przewidziane przez prawo.

Treść licencji keyloggera Sherlock

Uwaga. Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy Licencyjnej,
zwanej dalej Licencją,
która stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną,
zwaną dalej
Użytkownikiem i Łukaszem Bartoszewiczem zwanym dalej Autorem. Licencja określa
zasady
użytkowania oprogramowania, wiążące Autora i Użytkownika.
Oprogramowanie chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim i o
ochronie praw własności
intelektualnej.

1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie oprogramowania „Sheriff” lub
„Sherlock” zwanego dalej Programem.
2. Autor jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich i
majątkowych do Programu.
3. Autor przekazuje kopię Programu Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku.
Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na sprzęcie komputerowym.
4. Program może być używany tylko na takiej ilości stanowisk (licencji)
komputerowych jaka została określona w umowie kupna programu. Użytkownik może wykorzystać tyle numerów seryjnych ile przysługuje mu z ilości wykupionych licencji.
5. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać ani
wypożyczać Programu, jego kopii osobom trzecim.
6. Przekazywanie praw użytkowania Programu jest dopuszczalne tylko przy
jednoczesnym przekazaniu niniejszej Licencji i jej akceptacji przez nowego Użytkownika, przekazaniu oryginalnej wersji Programu i powiadomieniu o tym fakcie Autora oraz uiszczeniu opłaty.
7. Zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja
Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Autora.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych aktualizacji Programu.
9. Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy
drogą elektroniczną a także do uzyskania informacji technicznej.
10. Autor zobowiązuje się do zachowania ceny za jedno stanowisko klienckie w
okresie jednego miesiąca od daty zakupu.
11. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby
nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.
12. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem
korzystania z Programu.
13. Zabrania się używania aplikacji w celu wyłudzania informacji poufnych, takich jak: loginy i hasła do kont bankowych, loginy i hasła do portali społecznościowych, poczty oraz wszelkich innych, które są wpisywane z klawiatury po wprowadzeniu adresu strony
14. Dozwolone jest instalowanie programu na komputerze stanowiącym własność
użytkownika.
15. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Autor ma prawo rozwiązać
niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.

16. Dołączone pliki: SoftwareLocker.dll, FilterControls.dll, SerialBoxes.dll
oraz funkcje w nich zawarte udostępnione są na zasadzie licencji: The Code Project Open License 1.02 (CPOL), która dostępna jest pod adresem:

www.codeproject.com/info/cpol10.aspx
17. Użytkownik akceptując poniższą licencje zgadza się na otrzymywanie maili
informacyjnych dotyczących używanego proramu a także maili ofertowych i
reklamowych usług i produktów
18. Użytkownik zobowiązuję się poinformować w sposób jasny i zrozumiały
wszystkich użytkowników komputera o sposobie działania zainstalowanego programu,
a także uzyskać zgode, od wszystkich osób korzystających z komputera o
możliwości monitorowania ich działań na komputerze w szczególności dotyczących
wpisywanych znaków na klawiaturze a także zrzutów ekranowych.
19. W przypadku zainstalowania naszego programu na komputerze, użytkownik może
zostać narażony na odpowiedzialność prawną, w zależności od przepisów prawa
obowiązujących w danym kraju. Zawsze przed użyciem programu sprawdź czy używanie takich programów w twoim kraju jest dozwolone i pod jakimi warunkami.

Nasze keyloggery obsługują także:

Wszystkie przeglądarki
internetowe

Wszystkie portale
społecznościowe

Wszystkie komunikatory
internetowe

Programy windows
oraz programy pocztowe

Dane kontaktowe


Telefon: 888 594 641

Kontakt email

Godziny:

pn-pt 9-17

Wszelkie prawa zastrzeżone iTmax

Facebook

YouTube